Privacystatement

 

27-04-2018

Privacyreglement van het Medisch Centrum Peize,
bestaande uit Huisartsenpraktijk Hut & Huisartsenpraktijk Lammers & Luehof

 Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijken

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijken kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 De plichten van de huisartsenpraktijk

Het Medisch Centrum Peize is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Het Medisch Centrum Peize hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan  Het Medisch Centrum Peize. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Het Medisch Centrum Peize is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.
Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Het Medisch Centrum Peize hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Het Medisch Centrum Peize wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via <het Landelijk Schakelpunt> relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Verwijzingen via Zorgdomein

Zodra één van de huisartsen of medewerkers  u verwijst naar een andere hulpverlener, wordt hierbij gebruik gemaakt van Zorgdomein. Gebruikers van ZorgDomein zijn te vinden in alle regio’s en in alle disciplines in de zorg. Van ziekenhuizen en GGZ-instellingen tot laboratoria en verloskundigenpraktijken.

Digitaal verwijzen via ZorgDomein heeft allerlei voordelen. De communicatie is snel en foutloos en je kunt precies zien welke zorgaanbod er aanwezig is. De specialisten ontvangen alle benodigde medische informatie die nodig is om de patiënt goed te kunnen behandelen. De patiënt komt snel en gericht op het juiste spreekuur.

De huisarts of medewerker verzendt een digitale verwijsbrief, waaraan hij/zij ook alle relevante informatie uit het HIS (Huisartsen Informatie Systeem) heeft toegevoegd. Het HIS is het computersysteem waarin de huisarts al uw gegevens noteert. Met ZorgDomein verstuur je ieder bericht versleuteld via een goed beveiligd systeem. Zo levert Zorgdomein een bijdrage aan de privacy van patiënten en zorgverleners. In de verwijzing zijn dus uw persoonsgegevens (leeftijd, geslacht, BSN), NAW-gegevens, verzekeringsgegevens en de relevante medische informatie opgenomen.

Hoe is verder geregeld met de privacy en veiligheid van uw gegevens?

Bovenstaande vraag is onlangs voorgelegd aan een van de adviseurs op het gebied van het gezondheidsrecht van de KNMG ( Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst). De KNMG heeft het volgende hierover bekend gemaakt.

“Zorgdomein moet worden beschouwd als een Bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt in dat Zorgdomein uitsluitend gegevens over patiënten verwerkt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de huisarts (of andere Gebruiker). Dit staat ook met zoveel woorden in de Gebruikersvoorwaarden van Zorgdomein:

 https://zorgdomein.nl/voorwaarden-voor-gebruik-zorgdomein

6.1.3 De Gebruiker heeft zeggenschap over, en is verantwoordelijk voor, (verwerking van) Persoonsgegevens die deze aan Zorgdomein ter beschikking stelt. Zorgdomein verwerkt deze Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de Gebruiker. Zorgdomein zal de rol van Bewerker niet overstijgen.”

Dit betekent dat Zorgdomein niets op eigen initiatief mag doen met de gegevens waarover het beschikt. Het is als het ware de verlengde arm van de huisarts. Daarom is toestemming vragen aan de patiënt ook niet nodig.

De Autoriteit Persoonsgegevens staat in beginsel ook toe dat een hulpverlener (bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis) de verwerking van medische gegevens uitbesteedt aan een andere organisatie. De hulpverlener (de verantwoordelijke) moet volgens de Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp) in dat geval een bewerkersovereenkomst sluiten met de organisatie (de bewerker) die de dienst levert. Zoals gezegd is Zorgdomein ook een bewerker. In het algemeen heeft een bewerker een beveiligingsplicht en een geheimhoudingsplicht. Dat staat ook in de Gebruikersvoorwaarden van Zorgdomein.

Voor inhoudelijke informatie willen wij u verwijzen naar het beleidsdossier van de KNMG via de website www.KNMG.nl/dossiers.  Ook is er op site https://zorgdomein.nl/support/ informatie te vinden over privacy en beveiliging.

 Onze huisartsenpraktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en
ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie
opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren.
Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming:
https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.


Contact en vragen

Voor aanvullende vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in  uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Informatie

Voor meer informatie kijk op:
Website van College Bescherming Persoonsgegevens
Website van de Nederlandse Rijksoverheid
Wet AVG